Citáty2

 

Jean Léonce Jaurès

Přeberme z minulosti oheň a ne popel.

 

Jaurès Jean Léonce, 1859 - 1914, francouzský politik a filozof. Poslanec radikální levice, zakladatel socialistické strany a listu ľ Humanité. Před vypuknutím 1. světové války pro své důsledně pacifistické názory zavražděn nacionalistickým fanatikem.

 

Manifest Komunistické strany
Komunismus nebere nikomu možnost přivlastňovat si společenské výrobky,
bere jen možnost zotročovat si tím cizí práci.

Heinrich Heine: "Tito doktoři revoluce jsou jediní muži v Německu, kteří mají životní jiskru, a jim - obávám se - patří budoucnost".

 

 

 

Sociální rovnost není výmyslem komunistů. Slibuje ji např. i křesťanství, ale až po smrti. V nebi nejsou chudáci a milionáři, a v pekle nejsou kotle s vlažnou vodou pro VIP. Komunisté chtějí rovnosti pro jistotu dosáhnout už na zemi. A základem jejich pojetí rovnosti je rovnost ekonomických podmínek, bez níž skutečná rovnost neexistuje.

 

Bohumír Šmeral, zakladatel KSČ

Tvoříce nové poměry chceme také tvořit nové lidi.

 

Bedřich Engels
Všechny dosavadní revoluce vyúsťovaly v to, že určité třídní panství bylo vytlačeno jiným;
všechny dosavadní vládnoucí třídy byly však jen malou menšinou ve srovnání s ovládanou masou lidu.
Tak byla jedna vládnoucí menšina svržena, jiná menšina se místo ní chopila státního kormidla a přetvořila státní instituce podle svých zájmů.

 

Heinrich Heine: "Tito doktoři revoluce jsou jediní muži v Německu, kteří mají životní jiskru, a jim - obávám se - patří budoucnost".

Manifest Komunistické strany
Všechna dosavadní hnutí byla hnutí menšin nebo v zájmu menšin.
Proletářské hnutí je samostatné hnutí obrovské většiny v zájmu obrovské většiny.

Heinrich Heine: "Tito doktoři revoluce jsou jediní muži v Německu, kteří mají životní jiskru, a jim - obávám se - patří budoucnost".

 

 

Karel Marx
Nechceme dogmaticky anticipovat svět,
chceme teprve kritikou starého světa najít nový.

Paul Samuelson
Opravit poškozený systém nebude snadné. Je však možné podstatně jej zlepšit.
Zvládne to naše demokracie v dnešním zlatém věku vlády bohatých?

Socialismus je pro řadu hnutí konečným cílem, zpravidla systémem omezujícím moc buržoazie. Marxismus jej chápe pouze jako přechodnou fázi mezi kapitalismem a komunismem, v podstatě jako kapitalismus bez buržoazie. V praxi bylo toto pojetí v mnohém deformováno.

Rosa Luxemburgová
Lidstvo čekají jen dvě možné budoucnosti:
socialismus nebo barbarství.

T. G. Masaryk
...zdá se, že společnost tíhne k socialismu ... ve kterém osobnost jednotlivce
právě tak své právo najde jako při formě nynější.

T. G. Masaryk
Neběží jen, abych tak řekl, o socialismus distribuce, nýbrž o socialismus produkce,
... musí se žádat veřejný rozpočet všech podniků a závodů ve státě,
rozpočet výroby, rozpočet potřeb.

 

T. G. Masaryk
Pravá demokracie nebude jen politická, hospodářská a sociální ... spěje k odklizení bídy
a velkých protiv bohatství ... kapitalism není tolik pochybený svou výrobou jako tím, že lidé nevyrábějící
a dokonce nepracující mohou si nezaslouženě osvojovat výtěžky poctivé vysilující práce.

T. G. Masaryk

Demokratická rovnost nepřipouští sociální šlechty.

Bedřich Engels
Socialismus, jakmile se stal vědou, vyžaduje, abychom se k němu jako k vědě chovali,
to jest, abychom jej studovali!

Bedřich Engels
... stojíme na počátku lidských dějin, a generací, které budou korigovat nás,
bude asi mnohem víc než těch, jejichž poznání korigujeme dnes my 
- a často je při tom hodně podceňujeme.

Bohumír Šmeral1880 - 1941, český novinář a politik, levicový sociálně demokratický poslanec. Za I. světové války předseda strany, později spoluzakladatel KSČ, po jeho odchodu z vedoucích funkcí se sociální demokracie sblížila s národními socialisty. Za II. světové války představitelem KSČ v kominterně.

Rosa Luxemburgová1871 - 1919, funkcionářka sociálně demokratického hnutí, spoluzakladatelka Komunistické strany Německa. Několikrát vězněna, zavražděna skupinou německých reakčních důstojníků.

Paul A. Samuelsonnar. 1915, americký ekonom, ekonomický poradce NATO a prezidentů USA, v r. 1970 Nobelova cena za ekonomii (propojení statické a dynamické analýzy).

Komunismusideje a hnutí směřující k vytvoření beztřídní společnosti na základě společenského vlastnictví výrobních prostředků. Je to snaha o sociálně spravedlivý řád bez ekonomické nerovnosti lidí, v němž bude výroba hmotných statků probíhat plánovitě s cílem uspokojovat potřeby člověka a nikoliv s cílem vytvářet zisk. Poprvé tento termín použil Etiene Cabet v roce 1840.

Bedřich Engels
... skutečným obsahem proletářského požadavku rovnosti je požadavek odstranění tříd.
Každý požadavek rovnosti, který jde za to, končí nutně v absurdnu.

Bedřich Engels
Rovnost nemá být provedena jen zdánlivě, jen v oblasti státu,
nýbrž i skutečně, také v oblasti společenské a hospodářské.

V. I. Lenin

Vykořisťovatel nemůže být roven vykořisťovanému.

Tento muž poprvé pojmenoval třídyClaude Henri Saint-Simon
... uvedení člověka do takového postavení,
aby jeho osobní zájmy byly trvale v souladu se zájmy celospolečenskými ...

Claude Henri Saint-Simon

Zlatý věk, který se tradičně hledal v minulosti, leží před námi.

Niccolo Machiavelli
Jestliže jsou proto ke střežení svobody ustanoveni mužové z lidu,
plyne z toho, že  oni projevují velikou péči,
a poněvadž se sami nemohou zmocnit svobody, brání v tom jiným.

Claude Henri Saint Simon
Základním úkol filozofů tkví v tom, aby poznali nejlepší systém společenského zřízení pro danou epochu,
aby přiměli ovládané a vládnoucí třídy přijmouti jej,
aby tento systém zdokonalovali, pokud je toho schopen ... nebo zavrhli ...

Alexandr Ivanovič Gercen

Věrnost tomu, co bylo, překáží tomu, co je.

Mehring: "Nietzsche ... věnčil svým vavřínem vykořisťující velkokapitál".Friedrich Nietzsche
Všude se nyní blouzní o budoucích poměrech společnosti,
kterým má chybět vykořisťovatelský charakter:
to zní v mých uších jako kdyby slibovali vynalézt život, který se zřekne všech organických funkcí.

Prozatímním vrcholem zrůdnosti kapitalismu se stal obchod s kvótamikterý nabývá na významu. Zcela legálně se mezi firmami i státy obchoduje s přidělenými kvótami na lov velryb, výrobu cukru a v posledních letech i na znečištění ovzduší.

Např. jihokorejský prezident si koupil Nobelovu cenu za mír v r. 2000 tak, že za 100 mil. US$ tajně zaplacených severokorejskému prezidentovi uspořádal historické mírové setkání obou státníků. Když se to prozradilo, byl nucen rezignovat a šéf firmy Hyunday, který to zprostředkoval, po čase spáchal sebevraždu.

V. I. Lenin

Demagogové jsou nejhorší nepřátelé dělnické třídy.

V. I. Lenin

Je možné stát se demagogem i z pouhé politické naivity.

Demagogievědomě nepravdivé, nedoložené, ale líbivé tvrzení. Ve starém Řecku byl demagog rádcem lidu. Od té doby proto mocní na celém světě nazývají demagogií nejen vědomě šířenou nepravdu, ale i takovou pravdu, kterou lid rád slyší - a oni ne. Je proto třeba rozlišovat, kdy je "demagogie" nepravdou a kdy jen nadávkou.

Bedřich Engels
Komunismus není jen stranická doktrína dělnické třídy,
nýbrž teorie, jejímž cílem je vysvobození celé společnosti.

Jan Masaryk (o SSSR)
... ideály, které podnítily revoluci, daly nejen jemu, ale celému lidstvu myšlenkový impuls,
který bude mít trvalý vliv na život všech národů a států. Svět se z nich bude vždy učit,
opravovat, doplňovat, zlepšovat, ať už s její myšlenkovou soustavou plně souhlasí nebo ne.

Masaryk Jan1886 - 1948, český diplomat a politik, syn TGM. V únoru 1948 odmítl demisi pravicových ministrů a setrval jako ministr zahraničí ve vládě Klementa Gottwalda, které tak zabezpečil většinu a zabránil jejímu odvolání. Sklidil za to zdrcující kritiku svých pravicových přátel, zejména z Anglie, a poté spáchal sebevraždu, k níž měl sklony po matce.

V. I. Lenin
Přechod od kapitalismu k socialismu je celá dějinná epocha. Dokud tato epocha neskončila,
vykořisťovatelům nevyhnutelně zbývá naděje na restauraci,
a tato naděje se mění v pokusy o restauraci.

Karel Marx
Nový společenský řád se stává nezvratným teprve tehdy,
dosáhne-li vyšší společenské produktivity práce než ten předchozí.

K.Čapek: Socialismus je metoda k dosažení demokratické spravedlnosti.Karel Čapek1890 - 1938, český spisovatel, dramatik a publicista. Z pozic pacifismu a liberálního humanismu kritizoval kapitalistickou společnost. Ačkoliv je dnes vydáván za antikomunistu, ztotožňoval se s cíli socialismu a komunismu, odmítal však radikální metody politického boje. S nástupem fašismu však svůj pacifismus opouštěl a stal se radikálním antifašistou.

K.Čapek: Bída je jediná věc na světě, která se nevyvíjí.Karel Čapek
... věřím v zespolečenštění výrobních prostředků a omezení soukromého vlastnictví,
v organizaci výroby a spotřeby, v konec kapitalismu ...

K.Čapek: Revoluce a diktatura, to nejsou žádné ideály ani programy ... jenom instrumenty ...Karel Čapek

...shoduji se se socialismem nebo řekněme rovnou s komunismem ve většině jeho ideálů ...

Karel Čapek
V konfliktu našeho věku je na jedné straně kapitalismus a buržoazie, na druhé straně socialismus;
přes nejrůznější determinace na obou stranách jsou tu jen ty dvě fronty
a není poctivě možno být uprostřed mezi nimi ... jsi pravý nebo levý.

Albert Einstein

Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti je skutečným zdrojem všeho zla.

Albert Einstein
Soukromí kapitalisté ovládají hlavní zdroje informací ... je tudíž neobyčejně obtížné,
a skutečně ve většině případů téměř nemožné, aby jednotlivý občan činil objektivní závěry
a inteligentně využil svých politických práv.

Albert Einstein
Ohromná síla oligarchie soukromého kapitálu
nemůže být účinně kontrolována demokraticky organizovanou společností.

Vladimír Neff
Buržoazie tím, že pronikla k moci a vyhlásila celý systém majetkových práv,
položila základy k budoucí vzpouře proletariátu, který do té doby, ač vykořisťován,
postrádal vědomí třídní sounáležitosti.

Frank Thiess

Budoucnost se může přihlásit i nevydařenými pokusy a projevy.


 

Stanislav Kostka Neumann

Socialismus je rovnost nejen v zákonech, ale především ve věcech.

Karel Marx
Nastala doba, kdy se stalo předmětem směny, čachru, dalo se zcizit všechno,
co lidé dosud považovali za neprodejné ... ctnost, láska, přesvědčení, vědění, svědomí ... 
zkrátka všechno.

Bedřich Engels
Moderní socialismus je svým obsahem především produkt pozorování jednak třídních protikladů,
panujících v dnešní společnosti mezi majetnými a nemajetnými, mezi kapitalisty a námezdními dělníky,
jednak anarchie panující ve výrobě.

Bedřich Engels
Přeměna velkých výrobních a dopravních zařízení v akciové společnosti ... ukazuje,
že pro tento účel je buržoazie postradatelná.
Všechny společenské funkce kapitalistovy obstarávají dnes placení zaměstnanci.

František Xaver Šalda1867 - 1937, český kritik, literární vědec, prozaik, básník a dramatik, zakladatel moderní české kritiky. Profesor literatury na pražské univerzitě, jedna z vůdčích postav českého umění v předmnichovské republice.

F. X. Šalda

Komunismus je totiž také demokracie, byť jinak pojímaná.

Bohumír Šmeral
Komunismus vždy povstával jako úsilí o nový celkový životní názor.
Různé obce a skupiny komunistické, jež vyvěraly ze dna rozbité, znemravnělé společnosti,
šly vždy až na kloub společenské přeměny.

Edvard Beneš

Zdá se mi jasné, že socialismus je způsob života, který si přeje většina národa.

Vladimír Iljič Lenin
A tak jako poznání nemůže být ani historie dovršena v nějakém ideálním stavu lidstva;
dokonalá společnost, dokonalý "stát" jsou věci, které mohou existovat jen ve fantazii.

Ferdinand Peroutka
(za 1. republiky)
Síla komunistického hnutí je vždy znamením stupně, jehož rozvrat již dospěl.
Můžeme být hrdi na to, že komunistickou stranu rozehnat nepotřebujeme.

Ferdinand Peroutka
Socialismus tak velice a tak intimně se shoduje se silami přítomnosti i budoucnosti,
hmotnými i psychologickými, že vše, co se zásadně staví proti němu,
nemůže být pokládáno za nic jiného než za reakci.

Ferdinand Peroutka
(po 2. světové válce)
Nedomnívejme se, že neměnnou pravdou je například kapitalismus.

Ferdinand Peroutka
(po 2. světové válce)
Továrník a dělník sotva mohou cítit stejně.

Ferdinand Peroutka1895 - 1978, český pravicový publicista, prozaik, dramatik a kritik. Po 2. světové válce se přiklonil do značné míry k socialismu, v únoru 1948 však emigroval a deset let vedl české oddělení americké rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

Ferdinand Peroutka
Leninova genialita byla právě v jeho pronikavém realismu.
Byl vůdcem a prvním kritikem svého režimu.

Iuvenalis, římský satirik (asi 60 - 140 n.l.)

Zisk má příjemnou vůni, ať je jakéhokoliv původu.

Charita je kratochvílí a zástěrkou bohatých.
Snímá vinu z těch, kteří sociální nespravedlnost způsobují či z ní jen profitují,
a přenáší hřích na ty, kteří svou almužnou nepřispějí.

Bedřich Engels
Egoismus je jen podstata dnešní společnosti a dnešního člověka.
Lidství je už apriori, bezprostředně ... nezištné a obětavé.

Někteří lidé by strašně rádi změnili svět k lepšímu,
ale ty formy a metody, kterými to jde udělat, se jim zdají neslušné.
Jenže z platonické lásky se děti nerodí, jen z toho "neslušného" sexu.

Dnešní kritici socialismu, liberálové i konzervativci všeho druhu, intelektuálové a humanisté obviňují komunisty z násilných metod.
Zapomínají či nechtějí vědět, že ten jejich civilizovaný, humánní a demokratický kapitalismus mohl zvítězit teprve tehdy,
když už gilotina na náměstí de Grève přestala pracovat na dvě směny.

Karel Marx

Komunismus není cílem lidského vývoje, je to tvar společnosti.

Ottův slovník naučný
... neboť poznalo se, že právo na práci nemůže býti zabezpečeno
za aery hospodářství soukromo-kapitalistického,
nýbrž že by mohlo být provedeno pouze v organisaci založené na podkladech kolektivistických.

Karel Marx
Člověk, který nepochopil současný stav společnosti,
nemůže tím spíše pochopit ani hnutí, které chce tento stav změnit.


I při čisté lásce vrže postel

Albert Einstein

Skutečným účelem socialismu je překonat predátorskou fázi lidského vývoje.

Albert Einstein

Nejsem komunistou, ale kdybych jím byl, nestyděl bych se za to.

Karel Marx
Vyrovnání s buržoazií cestou pomsty přivádělo a dodnes přivádí
měšťáka do tábora socialismu.

Karel Marx, Bedřich Engels
Komunismus není pro nás stav, podle něhož se má řídit skutečnost.
Komunismem nazýváme hnutí, které překoná dnešní stav.

Václav Bělohradský
Šílená společnost racionálních jedinců vzniká z obecné tendence kapitalismu
privatizovat zisky a socializovat náklady.

Bělohradský Václav,*1944, český filozof, sociolog, politolog a komentátor, profesorem sociologie na univerzitách v Janově, Terstu a Praze. Neoliberální kritik kapitalistické globalizace.

Václav Bělohradský
Racionální chování jedinců, inspirované maximalizací vlastních výhod,
vede ke vzniku šílené společnosti ...

Václav Bělohradský
Z hlediska vlastenců planety "Gaia", z hlediska naší příslušnosti k celku pozemského života,
je vše veřejným statkem - statky soukromé jsou jen ideologické a mocenské konstrukce.

Václav Bělohradský
Pro lidstvo je dnes snadnější představit si kosmickou katastrofu než změnu systému globálního kapitalismu.
Odkud získal tento nesmyslný výrobní systém takovou osudovou nutnost,
že se už nikdo neodváží hledat k němu alternativu?

Papež Benedikt XVI.
V konfrontaci se zneužíváním ekonomické moci, s krutostí kapitalismu, který degraduje člověka na zboží,
jsme začali mnohem jasněji vidět nebezpečí bohatství a pochopili jsme nově, co Ježíš zamýšlel, když nás varoval před majetkem.

Nicolo Machiavelli

Bohatství, to jsou úspory mnohých v rukou jediného.

Pablo Picasso

Šel jsem za komunismem, jako se chodí k prameni.

Jan Pavel II. (Centesimus annus)
Neudržitelné je tvrzení, že po porážce tzv. "reálného socialismu" zbývá jako jediný hospodářský model kapitalismus.
Hrozí nebezpečí, že západní země mohou v tomto ztroskotání jednostranně spatřovat vítězství svého hospodářského systému
a nebudou dbát o uskutečnění potřebných korektur svých systémů

Jan Pavel II.  (Sollicitudo Rei Sociales)
Jedna z největších nespravedlností našeho současného světa spočívá jednoznačně v tom,
že těch, kteří vlastní mnoho je relativně málo kdežto těch, co nevlastní téměř nic, je mnoho.
Je to nespravedlnost  špatného rozdělování zboží a služeb původně určených všem.

Karel Marx

Kapitalismus neustále rodí své hrobaře.

Václav Klaus

Peníze jsou vždy až na prvním místě.

Václav Havel

Pravda ani láska nezvítězily. Zvítězily prachy.

Tomáš Ježek
(ministr privatizace)
Nejlepší by bylo na chvilku zhasnout.

Ludvík Vaculík *1926, český prozaik a fejetonista, jeden z protagonistů "Pražského jara". Autor textu "Dva tisíce slov" z roku 1968, signatář "Charty 77". V letech normalizace byl jedním z největších kritiků režimu. Založil samizdatskou edici Petlice a mnoho energie věnoval rozšiřování zakázaných knih. Za svou novinářskou a společenskou činnost získal i řád T.G.Masaryka.

Ludvík Vaculík

S pádem komunismu vrátily se příčiny, z nichž vznikl.

(K tomu poznamenal spisovatel Pavel Kohout:)

Pavel Kohout

Zbývá stejně jadrně doplnit: totiž zpupnost kapitalismu, který se zas odvazuje od řetězu.

Pavel Kohout *1928, český básník, prozaik, dramatik, publicista a režisér. Po roce 1970 emigroval.

Úvahy o "střetu civilizací" jsou zločinnými pokusy vytvářet morální ospravedlnění
pro budoucí třetí světovou válku.
Jde jen o nové zdůvodnění starého konfliktu vykořisťovatelů a vykořisťovaných.

Alfred Nobel

Neuspějeme-li po 30 letech v reformě současného systému, tak nevyhnutelně dojdeme k barbarství.
(řekl v r. 1893)

Alfred Nobel, 1833 - 1896, švédský chemik a průmyslník, vynálezce dynamitu, zakladatel nadace Nobelovy ceny.

Pius XI.

Tak jako jednota lidské společnosti nemůže být založena na třídním boji,
tak ani správný hospodářský řád nemůže být ponechán volné soutěži.

Albert Einstein

Menšina, vládnoucí třída přítomnosti, má školy a tisk, obvykle také církev, pod palcem.
To jí umožňuje organizovat a ovlivňovat city mas, a udělat si z nich svůj nástroj.

Charitatj. korporátní dobročinnost v nehumánní společnosti. Nahrazuje neochotu a neschopnost třídních institucí pomáhat potřebným a bezmocným, a přenáší tuto činnost na dobrovolníky. Nikdy neodstraňuje příčiny společenských problémů, jejich řešení jen oddaluje a tím je prohlubuje. Ve skutečnosti může fungovat jen tehdy, když si na ní někdo zvyšuje prestiž, používá ji jako reklamu či přímo vydělává. Je to jen hlučný stroj s vysokou spotřebou a malým výkonem.

Mark Twain

Kdyby byla na světě spravedlnost, nemusela by být charita.

Karel Čapek

Co nemůže přinést nápravu, je politika vedená kapitálem.

Karel Marx
Bojovníci za nový svět nemají připravené nějaké utopie, které by chtěli zavádět výnosem lidu,
budou však muset dlouho bojovat, přejít řadou dějinných procesů, které změní poměry a lidi.

Karel Marx

Komunismus není stav, který by měl být nastolen, ale jen hnutí, které zruší současný stav.

Josif Visarionovič Stalin
... dokud bolševici budou udržovat spojení se širokými lidovými masami, budou nepřemožitelní.
A naopak, postačí, aby se bolševici odtrhli od mas a ztratili s nimi spojení, postačí, aby se pokryli byrokratickou rzí,
a tím pozbudou veškeré síly a stanou se bezvýznamnými.

Karel Marx

Ekonomické formy, ve kterých lidé vyrábějí, spotřebovávají a směňují, jsou formy přechodné a historické.

Jacques-Yves Cousteau
1910 - 1997, francouzský oceanograf
Je nevyhnutelné a naléhavé, abychom si našli jinou formu společnosti.
Jakou, to nevím. Nejsem věštec, ale cítím to.

Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus má morální etiku, zatímco kapitalismus je pouze honba za ziskem.

Václav Bělohradský

Významná část špiček ČSSD věří utopické představě, že je možné nastolit nějaký pravý kapitalismus,
v němž podnikatelé a finančníci budou vedeni ve svém podnikání mravními ideály.

Václav Havel

Bezbřehá konzumní kolektivita rodí nový typ samoty.

Mirek Topolánek
bývalý premiér České republiky

Neviditelná ruka trhu byla vystřídána hrabivou rukou úředníků a politiků.

Mirek Topolánek
bývalý premiér České republiky

Moderní stát blahobytu vsadil na rostoucí konzum za každou cenu, bez ohledu na naše potomky a na budoucnost.

Mirek Topolánek
bývalý premiér České republiky

Stát obrovskou část bohatství odnímá těm, kteří ho vytvořili, a používá ho na úplatky těm, kteří mu na oplátku dávají zdání legitimity.

Bezdomovectví, rozšiřující se společenský jev v soudobé tržní společnosti, zejména ve velkých městech, jehož menší část je viditelná. Ona větší, veřejností nezjistitelná část představuje počáteční stádium, které je jen ojediněle přechodné. Základní příčinou je nezaměstnanost, u jednotlivců se postupně měnící v nezaměstnatelnost, a současně finanční nedostupnost bydlení. To často provázejí poruchy sociálních vztahů a duševní poruchy, které jsou důsledkem, jen v menšině samostatnou příčinou. Bezdomovectví rozšiřuje řady lumpenproletariátu, činí jednotlivce neschopnými organizovaného odporu proti systému, který je vytváří. V České republice se zatím bezdomovci nerodí, ale je jen otázkou času, kdy bezdomovce nebude plodit jen společnost, ale i bezdomovci.

Biopotravinymódní směr zemědělství, oprávněně reagující na necitlivost vůči přírodě i člověku a vysokou energetickou náročnost soudobé zemědělské velkovýroby. Vytváří však iluze, že vše přírodní je zdravější než „umělé“. Je to ekonomická reakce části zemědělské malovýroby, která by se jinak v soudobých podmínkách neudržela. Malovýroba ani biopotraviny lidstvo neuživí.

Bulvárpůvodně pouliční noviny pro nevzdělané masy, dnes seriózně se tvářící média se stejně pokleslým obsahem i formou. Jeho úkolem není informovat, ale vydělat tím, že zaujme, působí podobně jako droga, deformuje svého tvůrce i uživatele. Metody bulváru postupně přebírají i další média, nejen tištěná. Jde o novinářský kýč, který se ospravedlňuje stejně jako každý jiný kýč tím, že to lidé chtějí. S růstem vlivu médií v politice roste i jeho úloha; politika jej posvěcuje a on ji bulvarizuje.

Dwight David Eisenhower
generál, prezident USA v r. 1961
Kombinace obrovské vojenské organizace a rozsáhlého zbrojního průmyslu je nová v americké zkušenosti.
Totální vliv - ekonomický, politický, dokonce i duchovní - je cítit v každém městě, v každé správní budově, v každém úřadě federální vlády.

Marxem objevený základní rozpor kapitalismu,
který je mezi přísnou organizací výroby uvnitř podniků a mezi anarchií výroby v celé společnosti,
od té doby přerostl v nový, ještě horší rozpor:

racionální výroba plodí iracionální spotřebu!


 

Kapitalismus privatizuje svět a do společenského vlastnictví přesouvá své dluhy

Karel Čapek

Pro mne socialism není teorií hospodářskou; je mi teorií a postulátem spravedlnosti a slušnosti.
Nerozumím nadhodnotě a výrobním prostředkům, ale rozumím tornu, že naše organizace života není slušná a spravedlivá k většině lidí.

Muammar Al-Kaddáfí, 1942-2011, plukovník Libyjské armády, který v roce 1969 v zemi nekrvavou cestou svrhl monarchii a nastolil osobní protiamerickou diktaturu, uskutečňující tzv. Zelený či islámský socialismus. Byla to směsice idejí socialismu, arabského nacionalismu a přímé demokracie. Prosadil zrušení americké vojenské základny a omezil v zemi vliv nadnárodních monopolů, především jejich kontrolu nad ropným bohatstvím. Za dobu jeho vlády se bez zahraničního zadlužení výrazně zvýšila životní úroveň obyvatel, gramotnost a zdravotní péče. Své ideje vyložil v Zelené knize. V roce 2011 byl za výrazné podpory Západní Evropy a USA po mnohaleté blokádě a bombardování silami NATO s využitím kmenových rozporů svržen a zavražděn.

John Maynard Keynes

Kapitalismus je ohromující víra, že ti nejpodlejší muži udělají ty nejhroznější věci pro největší dobro všech

John Maynard Keynes 1883 - 1946, anglický ekonom, profesor ekonomie na univerzitě v Cambridge, guvernér anglické centrální banky. Zakladatel ekonomické teorie státních zásahů do ekonomiky jako reakce na velkou hospodářskou krizi v 30. letech minulého století, teoretik státně monopolního kapitalismu. Prosazoval zkoumání hospodářského systému jako celku a státní investice, odmítal volnou soutěž tržních sil a snažil se omezovat nadměrné příjmy rentiérů. Do 70.  let minulého století jeho teorie převládala a ovlivňovala politiku vyspělých kapitalistických států, po hospodářské stagnaci však začala ustupovat monetarismu.

Al Capone

Kapitalismus je legitimní podvod vládnoucí třídy

www.marxismus.cz